Σεμινάρια Επανεκπαίδευσης & Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών σε περιβάλλον ψηφιακής εκπαίδευσης, έτους 2018

Δευτέρα 26, Νοεμβρίου έως Παρασκευή 14, Δεκεμβρίου 2018

Τομέας Β':

Τίτλος:  «Ασφαλιστική Σύμβαση – Τα άρθρα 6&7 του Ν. 2496/97».

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους εν ενεργεία (αντ)ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, με σκοπό την επανεκπαίδευσή τους σε θεσμικά θέματα του κλάδου τους. Οι εκπαιδευόμενοι που θα λάβουν μέρος στο σεμινάριο θα αποκομίσουν σημαντικά οφέλη που θα τους βοηθήσουν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους, να γνωρίσουν και να κατανοήσουν νέα θέματα που έχουν προκύψει στην ασφαλιστική αγορά, ενώ ταυτόχρονα θα είναι σε θέση, ως επαγγελματίες, να ανταποκριθούν σε ερωτήματα – αιτήματα πελατών τους. Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σε γνωστικό επίπεδο, απαιτούνται μόνο οι βασικές γνώσεις σε θέματα του (αντ)ασφαλιστικού κλάδου, δηλαδή ο συμμετέχων στο σεμινάριο να διαθέτει τουλάχιστον την απαραίτητη Πιστοποίηση από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ποιος είναι ο σκοπός του σεμιναρίου:
Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναπτυχθούν εκείνα τα σημεία (βάσει άρθρων 6&7) του Νόμου 2496/1997, που αφορούν το ασφάλιστρο και την υποχρέωση καταβολής του από τον Λήπτη της ασφάλισης και την υποχρέωση της ασφαλιστικής επιχείρησης σχετικά με την καταβολή του ασφαλίσματος.
Αναλυτική αναφορά γίνεται στα πρόσωπα και τις ιδιότητες που περιλαμβάνονται στην ασφαλιστική σύμβαση, παρέχοντας αρκετά παραδείγματα, για να γίνει κατανοητή η στον εκπαιδευόμενο η διάκρισή μεταξύ τους. Περιγράφεται αναλυτικά η έννοια του Ασφαλίστρου με όλες τις διαστάσεις του, όπως τους τρόπους καταβολής του, τον υπολογισμό του, τη δομή του και στις συνέπειες από την μη εμπρόθεσμη καταβολή του. Διεξοδική αναφορά γίνεται στην υποχρέωση της ασφαλιστικής επιχείρησης σχετικά με την καταβολή του ασφαλίσματος, αλλά και στις υποχρεώσεις του λήπτη κατ’ αυτή την διαδικασία. Ειδικά για τις ασφαλίσεις αυτοκινήτου, περιγράφεται η νέα διαδικασία περί την αποζημίωση, όπως περιλαμβάνεται στο ν. 4261/2014.

Δομή του σεμιναρίου:
Το σεμινάριο διαρθρώνεται σε δύο (2) ενότητες, με τους εξής τίτλους:
1. Άρθρο 6: Ο υπολογισμός και η καταβολή του ασφαλίστρου
2. Άρθρο 7: Η πραγματοποίηση του κινδύνου και η καταβολή του ασφαλίσματος
Με την ολοκλήρωση των πιο πάνω ενοτήτων ακολουθεί η «Τελική Δοκιμασία (τεστ) Κατανόησης», με την οποία συνδέεται η «Βεβαίωση περαίωσης του σεμιναρίου».

Τίτλος:  «Τεχνικές Πειστικότητας»

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους εν ενεργεία (αντ)ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Οι εκπαιδευόμενοι που θα λάβουν μέρος στο σεμινάριο, θα αποκομίσουν σημαντικά οφέλη που θα τους βοηθήσουν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους, να γνωρίσουν και να κατανοήσουν νέα θέματα, δεξιότητες και τεχνικές που θα συντελέσουν στην ενίσχυση της επικοινωνιακής τους αποτελεσματικότητας και ταυτόχρονα θα είναι σε θέση, ως επαγγελματίες, να ανταποκριθούν σε ερωτήματα – αιτήματα πελατών τους. Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σε γνωστικό επίπεδο, απαιτούνται μόνο οι βασικές γνώσεις σε θέματα του (αντ)ασφαλιστικού κλάδου, δηλαδή ο συμμετέχων στο σεμινάριο να διαθέτει τουλάχιστον την απαραίτητη Πιστοποίηση από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ποιος είναι ο σκοπός του σεμιναρίου:
Ο σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι να μας εισάγει στην έννοια της πειστικότητας ως δεξιότητα που αυξάνει θεαματικά την αποτελεσματικότητα των ατόμων. Η πειστικότητα είναι μια προσπάθεια επηρεασμού κάποιου ή κάποιων άλλων, ώστε να ενεργήσουν σύμφωνα με τις δικές μας απόψεις. Είναι δηλαδή μια προσπάθεια επηρεασμού της συμπεριφοράς τρίτων και για αυτό χρειάζεται και στρατηγική και γνώση για το ποιοι παράγοντες συντελούν στην πειστικότητα των ατόμων. Αναπτύσσεται σε τρεις ενότητες, εισάγοντας τον εκπαιδευόμενο στην στρατηγική της πειστικότητας και αναλύει διεξοδικά τους συντελεστές που επηρεάζουν τα άλλα άτομα για να αποδεχτούν τις απόψεις μας. Έτσι, και ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ως κατ’ εξοχήν πρόσωπο που απαιτείται να τις γνωρίζει για να πείσει τον υποψήφιο πελάτη, θα βρει σε αυτό το σεμινάριο αρκετές ιδέες αλλά και τεχνικές για να διαμορφώσει τις δικές του τεχνικές πειστικότητας. Το σεμινάριο περιλαμβάνει αρκετά σχετικά παραδείγματα, αλλά και διαλόγους που συντείνουν σε αυτή την κατεύθυνση.

Δομή του σεμιναρίου:
Το σεμινάριο διαρθρώνεται σε τρεις (3) ενότητες, με τους εξής τίτλους:
1. Η στρατηγική της πειστικότητας
2. Οι συντελεστές πειστικότητας
3. Η πειστικότητα στην ομάδα

Aegean Insurance