Νομική Προστασία ARAG

Εξασφαλίζει τον Ιδιοκτήτη ή Οδηγό του οχήματος και τους Συνεπιβάτες, να διεκδικεί τα έννομα δικαιώματά του.

Προστατεύουμε:
o Τον ιδιοκτήτη/ασφαλισμένο μας
o Τον εκάστοτε οδηγό και τους συνεπιβαίνοντες

Πληρώνουμε:
Δικαστικά και δικηγορικά έξοδα έως 10.000€ ανά περίπτωση.

Καλύπτουμε:
1. Τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης.
2. Την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια, σε περίπτωση κατηγορίας για θάνατο, τραυματισμό ή θανάτωση προσώπου εξ αμελείας.
3. Τις προσφυγές σε αρμόδιες διοικητικές αρχές για τροχαίες παραβάσεις αφαίρεση διπλώματος κ.λπ.
4. Τις διαφορές από ενοχικές συμβάσεις του οχήματος.

Προστατεύουμε:
o Τον ιδιοκτήτη/ασφαλισμένο μας
o Τον εκάστοτε οδηγό

Πληρώνουμε:
Δικαστικά και δικηγορικά έξοδα έως 10.000€ ανά περίπτωση.

Καλύπτουμε:
1. Την διεκδίκηση αστικής φύσεως αξιώσεων του ασφαλισμένου που πηγάζουν από την εκτέλεση με το ασφαλισμένο όχημα  μεταφοράς επί κομίστρω.
2. Την Ποινική Υπεράσπιση σε περιπτώσεις όπως:
α) Κατηγορίες για άρνηση μισθώσεως
β) Διπλή μίσθωση
γ) Μίσθωση εκτός διοικητικών ορίων
δ) Επιλογή πελάτη
ε) Υπερβολικό κόμιστρο
στ) Παραβίαση διατάξεων απαγόρευσης κυκλοφορίας
ζ) Παραβίαση διατάξεων που αφορούν την επαγγελματική άδεια οδήγησης, την άδεια κυκλοφορίας,
την ειδική άδεια οδηγού ΤΑΞΙ
3. Διεκδίκηση απαιτήσεων από τις διαφορές με τον οδηγό.
4. Την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης του ασφαλισμένου από την νόμιμη μίσθωση προς τρίτους του ασφαλισμένου οχήματος.

Προστατεύουμε:
o Τον ιδιοκτήτη/ασφαλισμένο μας
o Τον εκάστοτε οδηγό και τους συνεπιβαίνοντες

Πληρώνουμε:
Δικαστικά και δικηγορικά έξοδα έως 15.000€ ή 26.000€ ανά περίπτωση4.500€ ανά περίπτωση στο Εξωτερικό.

Καλύπτουμε:
1. Την διεκδίκηση αστικής φύσεως αξιώσεων του ασφαλισμένου που πηγάζουν από την εκτέλεση με το ασφαλισμένο όχημα μεταφοράς επί κομίστρω, όπως:
α) είσπραξη οφειλόμενου ναύλου,
β) αποζημίωση για την με ευθύνη τρίτου καθυστέρηση στην εκτέλεση μεταφοράς (σταλίες)
γ) αποζημίωση για την εκ της καθυστερήσεως ζημία (διαφυγόντα κέρδη κ.ο.κ.)

2. Την ποινική υπεράσπιση του ασφαλισμένου, όταν κατηγορείται για την εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων ή διατάξεων ειδικών νόμων, που αφορούν το είδος του οχήματος και την επαγγελματική του χρήση, όπως:
α) υπέρβαρο,
β) ταχογράφος,
γ) έλλειψη συνοδευτικών του οχήματος βιβλίων και στοιχείων,
δ) ωράριο απασχόλησης οδηγού,
ε) παραβίαση διατάξεων απαγόρευσης κυκλοφορία φορτηγών,
στ) παραβίαση διατάξεων που αφορούν την επαγγελματική άδεια οδήγησης, την άδεια κυκλοφορίας, την ειδική άδεια εκτέλεσης μεταφορά κ.ο.κ.

3. Την νομική εκπροσώπηση και την προστασία των συμφερόντων του ασφαλισμένου ενώπιον διοικητικών οργάνων και υπηρεσιών, όταν λόγω της εξ αμελείας παράβασης διατάξεων ειδικών νόμων λαμβάνονται διοικητικά μέτρα, όπως:
α) αφαίρεση άδειας για εκτέλεση μεταφοράς,
β) προσωρινή κατάσχεση οχήματος κ.ο.κ.

4. Την διεκδίκηση αξιώσεων του ασφαλισμένου, με την ιδιότητα του ιδιοκτήτου του ασφαλισμένου οχήματος κατά του οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος, που πηγάζουν από την μεταξύ τους εργασιακή σχέση, καθώς και η ποινική του υπεράσπιση, όταν κατηγορείται για εξ αμελείας αδίκημα εργατικής φύσεως.

Κάλυψη Εξωτερικού:
Για όσες περιπτώσεις παρέχεται Νομική Προστασία στην Ελλάδα, για τις ίδιες προστατεύουμε τον ασφαλισμένο μας και σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και στις χώρες που βρέχονται από την Μεσόγειο Θάλασσα.

Εδώ θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα προβλήματα που παρουσιάζει ένα τροχαίο συμβάν εκτός Ελλάδος.
Αφενός το πρόβλημα της γλώσσας που αντιμετωπίζει ο κάθε οδηγός στο εξωτερικό και αφετέρου οι υπέρογκες αμοιβές δικηγόρων, πραγματογνωμόνων κ.λπ.

Προστατεύουμε:
o Τον κύριο και τον Νόμιμο κάτοχο που έλκει το ρυμουλκούμενο ή επικαθήμενο.
o Όποιον με την άδεια του κυρίου και νόμιμου κατόχου έλκει το ρυμουλκούμενο ή επικαθήμενο.

Καλύπτουμε:

1. Τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης.
2. Την διεκδίκηση αστικής φύσεως αξιώσεων του ασφαλισμένου που πηγάζουν από την εκτέλεση με το ασφαλισμένο όχημα μεταφοράς επί κομίστρω.
3. Την αποζημίωση για την με ευθύνη τρίτου καθυστέρηση στην εκτέλεση μεταφοράς (σταλίες).
4. Την αποζημίωση για την εκ της καθυστερήσεως ζημία (διαφυγόντα κέρδη κ.λπ.).
5. Την ποινική υπεράσπιση του ασφαλισμένου, όταν κατηγορείται για την εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων ή διατάξεων ειδικών νόμων που αφορούν το είδος του οχήματος και την επαγγελματική του χρήση.
6. Την νομική εκπροσώπηση και την προστασία των συμφερόντων του ασφαλισμένου ενώπιον διοικητικών οργάνων και υπηρεσιών όταν λόγω της εξ’ αμελείας παράβασης διατάξεων ειδικών νόμων λαμβάνονται διοικητικά μέτρα.